BAŞKAN GÖREV VE YETKİLERİ

Belediye başkanının görev ve yetkileri

1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

2. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

3. Meclise ve encümene başkanlık etmek.

4. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

5. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

6. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

7. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

8. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

9. Belediye personelini atamak.

10. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

11. Şartsız bağışları kabul etmek.

12. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

13. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

14. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 39: Belediye başkanına nüfusu;

10.000'e kadar olan beldelerde 60.000,

10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 70.000,

50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000,

100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000,

250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000,

500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000,

1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,

2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygular.

T.C. Çıldır Belediyesi