UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

1- Tapu fotokopisi

2- Kira kontratı Aslı(mal sahibi ile yapılmamış ise vekaletname, tapuda hisseli ise muvaffakatname )

3- Yapı kullanma izin belgesi (Belediye imar müdürlüğünden onaylı )

4- Vergi levhası fotokopisi

5- Kimlik fotokopisi

6- Ustalık belgesi ( gerekli işyerleri için )

7- Esnaf Sicil Tasdiknamesi-Oda Üyelik belgesi veya - Ticaret odası üyelik belgesi

8- Şirket ise Ticaret Sicili Gazetesi ana şirket sözleşmesi ve imza sirküleri

9- İtfaiye raporu

10- Bulaşıcı hastalık olmadığına dair sağlık raporu(Çalışanlardan)

11- 1 adet Renkli fotoğraf ve bir adet plastik dosya

12- Devir ise devir dilekçesi ve eski ruhsat

13- Adli sicil belgesi

14- Kolluk kuvveti görüş yazısı

15 -Mesafe krokisi

GAYRİSIHHI MÜESSESER

1- Tapu fotokopisi

2- Kira kontratı Aslı (mal sahibi ile yapılmamış ise vekaletname, tapuda hisseli ise muvaffakatname )

3- Yapı kullanma izin belgesi ( imar müdürlüğünden onaylı )

4- Vergi levhası fotokopisi

5- Kimlik fotokopisi

6- Ustalık belgesi ( gerekli işyerleri için )

7 -Esnaf Sicil Tasdiknamesi-Oda Üyelik belgesi veya - Ticaret odası üyelik belgesi

8- Şirket ise Ticaret Sicili Gazetesi ana şirket sözleşmesi ve imza sirküleri

9- İtfaiye raporu

10-ÇED raporu ( gerekli işyerleri için )

11-Bağlı olduğu odadan Kapasite raporu ( gerekli işyerleri için )

12-Vaziyet Planı ( gerekli işyerleri için )

13-1 adet Renkli fotoğraf ve bir adet plastik

14-İşletme Belgesi( Gerekli işyerleri için) Çalışma ve Sosyal Bakanlığı Bölge Müd.

15- Devir ise devir dilekçesi ve eski ruhsat

SIHHİ İŞYERLERİ

1- Tapu fotokopisi

2- Kira kontratı Aslı (mal sahibi ile yapılmamış ise vekaletname, tapuda hisseli ise muvaffakatname

3- Yapı kullanma izin belgesi ( imar müdürlüğünden onaylı )

4- Vergi levhası fotokopisi

5- Kimlik fotokopisi

6- Ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesi ( gerekli işyerleri için )

7- Esnaf Sicil Tasdiknamesi - Oda Üyelik belgesi veya - Ticaret odası üyelik belgesi

8- Şirket ise Ticaret Sicili Gazetesi ana şirket sözleşmesi ve imza sirküleri

9- İtfaiye raporu

10- Devir ise devir dilekçesi ve eski ruhsat

11-1 adet Renkli fotoğraf ve bir adet plastik dosya

MESUL MÜDÜRLÜK

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının fotokobisi

b) İşyeri işletmecisi tarafından mesul müdür olarak atanacak şahsa verdiği vekaletname(noterden)

c) Dilekçe

ç) Adli sicil belgesi

d) Bulaşıcı hastalık olmadığına dair sağlık raporu

e) Nüfus cüzdan sureti

HAFTA TATİLİ RUHSATİ

1-Ruhsat fotokopisi

2-Müracaat formu

T.C. Çıldır Belediyesi